• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Ojcowski Park Narodowy - Biuletyn Informacji Publicznej
Grafika BIP
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Ojcowski Park Narodowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ojcowskiego Parku Narodowego.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Powody wyłaczeń:

  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
  • treści prezentowane w intranecie lub ekstranecie, opublikowane przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawane od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne

  • Wybrane pliki do pobrania występują w postaci skanów.
  • Wybrane pliki nie posiadają prawidłowej redakcji i zachowanej prawidłowej struktury.

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: P.W. PROJEKT Wojciech Łoś

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

  • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
  • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
  • Przejdź do wersji o wysokim kontraście (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Katarzyna Brzyska, opnar@pro.onet.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 12 389 20 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dyrekcja OPN - „Willa Jadwiga”

Ojców 9, 32-045 Sułoszowa

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do wejścia głównego na parter (biura Dyrektora i Jego Zastępcy, Sekretariat, Sekcji Administracyjno - Gospodarczej i Samodzielnego Stanowiska ds. Inwestycyjno - Remontowych) trzeba pokonać schody - brak podjazdu dla osób na wózkach. Obsługa interesantów jest możliwa przed budynkiem.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Na pierwsze piętro (biura Zespołu Ekonomicznego i Działu ds. Ochrony Przyrody) prowadzą drewniane schody. W budynku brak windy (obiekt zabytkowy oraz brak miejsca na taką inwestycję).

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Możliwość korzystania z pętli indukcyjnej. Budynek oraz podjazd znajdują się na stoku - zbyt duże pochylenie terenu na montaż pochylni / ramp.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Budynek z podjazdem są obiektami zabytkowymi - brak miejsca i możliwości utworzenia parkingu. Interesanci mogą parkować pojazdy na podjeździe przed budynkiem, na czas załatwienia sprawy w siedzibie dyrekcji Parku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku możliwy jest wstęp z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

Obecnie brak takiej możliwości.

Centrum Edukacyjno - Muzealne (Ekspozycja Przyrodnicza) - „Hotel Pod Łokietkiem”

Ojców 13, 32-043 Skała

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Brak barier architektonicznych przy wejściu do budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Do dyspozycji osób ze szczególnymi potrzebami w budynku znajduje się winda osobowa umożliwiająca dostęp do całości Centrum Edukacyjno - Muzealnego (parter + I piętro). Do biur Pracowni Naukowo Edukacyjnej (poddasze) dostęp jedynie przez klatkę schodową.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Możliwość korzystania z pętli indukcyjnej.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych - pojazdy interesantów można pozostawić na parkingu za budynkiem lub płatnym parkingu pod Ruinami Zamku w Ojcowie, mieszczącym się w bezpośrednim sąsiedztwie „Hotelu Pod Łokietkiem”.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku możliwy jest wstęp z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

Obecnie brak takiej możliwości.

Dział ds. Udostępniania - „Hotel Pod Kazimierzem”

Ojców 12, 32-043 Skała

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Na schodach wejściowych do budynku pochylnia dla wózków inwalidzkich, umożliwiająca wjazd na parter budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku brak windy. Dostęp do biur Działu ds. Udostępniania oraz Posterunku Straży Parku mieszczących się na I piętrze możliwy jest jedynie przez klatkę schodową.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Możliwość korzystania z pętli indukcyjnej.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Brak parkingu. Pojazdy interesantów można pozostawić na podjeździe przed budynkiem lub płatnym parkingu pod Ruinami Zamku w Ojcowie, mieszczącym się w bezpośrednim sąsiedztwie „Hotelu Pod Kazimierzem”.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku możliwy jest wstęp z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

Obecnie brak takiej możliwości.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Ojcowski Park Narodowy
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2021-03-09 14:10
Aktualizacja publikacji
Brzyska Katarzyna 2023-03-10 10:22
Wytworzenie publikacji
Ojcowski Park Narodowy 2023-03-10 10:22
Zatwierdzenie
Ojcowski Park Narodowy 2023-03-10 10:22
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
41
do góry